1. Home»
  2. Subsidievereisten

Subsidievereisten

Artikel 1.6 Subsidievereisten
1. Om voor subsidie als bedoeld in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op het versterken van de smart industry;
b. het project is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
c. het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant;
d. het project bevindt zich in de start- of experimentele fase;
e. het project is vraag gestuurd en voorziet daarmee in een behoefte;
f. de subsidieaanvrager werkt samen met ten minste een andere partner;
g. de samenwerkingspartner of samenwerkingspartners of een andere
partner van de subsidieaanvrager dragen een deel van het financiële
risico van het project;
h. het project of de samenwerking heeft een innovatief karakter;
i. het project heeft een aantoonbaar regionaal effect;
j. het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde op
ten minste drie van de volgende gebieden:
1°. nieuwe werkgelegenheid;
2°. behoud van werkgelegenheid;
3°. innovatieve methoden en technieken;
4°. versterking van de concurrentiepositie van het regionale
bedrijfsleven;
5°. verbetering van het vestigingsklimaat;
6°. stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio;
k. het project is gericht op een duurzaam vervolg;
l. het project kan binnen twee jaar na verlening van de subsidie worden
afgerond;
m. aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder
geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een uitgewerkte doorkijk naar een duurzaam vervolg op het
project;
3°. een sluitende begroting.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in
artikel 1.4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste
dat het project is gericht op een of meer van de in artikel 1.4, onder a,
genoemde deelsectoren.