1. Home»
  2. Subsidieregeling »
  3. Subsidiabele activiteiten

Subsidiabele activiteiten

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de smart industry in de regio West-Brabant:

a. binnen de deelsectoren:

1. maintenance;

2. logistiek;

3. biobased economy;

4. high-tech systemen en materialen;

5. vrijetijdseconomie;

6. agrosector.

b. binnen andere sectoren als genoemd onder a.

 

Toelichting sectoren 

Onder maintenance verstaan Gedeputeerde Staten onderhoud, revisie,
reparatie, vervanging en vernieuwing, dus alles wat nodig is om fabrieken,
productiebedrijven, installaties en transportmiddelen zo soepel mogelijk te laten
draaien.

 

Met logistiek bedoelen Gedeputeerde Staten het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom in Brabant. Het gaat daarbij om het proces vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer. Het doel is om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Het gaat dus kortgezegd om: "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden, tegen minimale kosten".

 

Met biobased economy bedoelen Gedeputeerde Staten dat projecten betrekking moeten hebben op het gebruik van groene grondstoffen, ofwel biomassa, zodat er geen afhankelijkheid meer bestaat van fossiele
grondstoffen.

 

Met de deelsector high-tech systemen en materialen bedoelen Gedeputeerde Staten een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrie├źn. Het betreft daarbij de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.

 

Gedeputeerde Staten verstaan onder vrijetijdseconomie activiteiten op het gebied van toerisme, recreatie, cultuur en sport.

 

Onder agrosector verstaan Gedeputeerde Staten de gehele productiekolom van agrarische bedrijven, inclusief opslag, transport, handel, verkoop aan de consument en inclusief de toeleverende en ondersteunende bedrijven.