1. Home»
  2. Subsidieregeling »
  3. Doel paragraaf 1 smart industry & logistiek

Doel paragraaf 1 smart industry & logistiek

De regio West-Brabant is wat betreft toegevoegde waarde één van de topregio’s van Nederland. We willen in West-Brabant de smart industry verbeteren en richten zich daarbij vooral op de topsectoren maintenance, logistiek en biobased economy. We willen stimuleren dat deze deelclusters elkaar gaan versterken om zo de innovatiekracht van bedrijven te vergroten. Het gaat daarbij om cross-overs van agrofood en chemie, onderhoud binnen agrofood, high-tech systemen en materialen en chemie en het verstevigen en uitbouwen van de logistieke positie.

 

Aangezien de regio West-Brabant meer dan welke regio getroffen is door de crisis, is het ook van belang dat de regionale ondernemerskracht wordt versterkt. Dit willen we bereiken door ondernemerschap te stimuleren op de deelsectoren zorgeconomie, vrijetijdseconomie en agrosector, hetgeen ook goed aansluit op de maatschappelijke opgaven van de provincie. In de strategische agenda West-Brabant 2020 zijn deze sectoren ook als economische dragers van de regio benoemd.