1. Home»
  2. Subsidie aanvragen, hoe werkt het?

Subsidie aanvragen, hoe werkt het?

De Provincie heeft aan RWB de opdracht verleent tot het namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toekennen en verstrekken van subsidies op grond van de subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016. Dit betekent dat subsidieaanvragen bij de Regio West-Brabant (RWB) worden ingediend. Aanvragen worden vervolgens in behandeling genomen en beoordeeld door RWB.

 

Pre-advies over projectidee

Voordat je een subsidieaanvraag opstelt, is het handig eerst even te toetsen bij de programmacoördinator of je initiatief/project eventueel in aanmerking komt voor subsidie. Daarvoor kun je het beste even bellen of mailen met Heleen van Exsel (076-5027219 of 06-22422410 of via heleen.vanexsel@west-brabant.eu).

Zet even kort de inhoud van het project op de mail of bespreek het even telefonisch. Indien een initiatief kansrijk is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek waarin je het initiatief toelicht en waarbij een toelichting wordt gegeven op het op de juiste wijze opstellen van de subsidieaanvraag. Daarna kan de aanvraag worden ingediend bij Heleen. Vervolgens geeft Heleen hier feedback op. Uiteindelijk met het doel een volledige en inhoudelijk goede subsidieaanvraag aan de stuurgroep voor te leggen. Kort samengevat:

 

1. Neem per mail of telefonisch contact op met Heleen om het initiatief te toetsen

2. Indien voldoende kansrijk kom je langs voor een gesprek

3. Concept subsidieaanvraag dien je in bij Heleen en Heleen geeft daar feedback op

4. Indienen definitieve aanvraag bij Heleen

5. Besluitvorming stuurgroep over wel/niet toekennen van een subsidiebijdrage

 

Volgorde van binnenkomst 

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 

Besluitvorming regionale stuurgroep

De regionale stuurgroep neemt het besluit tot het wel/niet toekennen van subsidie aan projecten. Ook stelt de stuurgroep projecten vast. Indien een subsidiebijdrage is toegekend vindt uitbetaling plaats door RWB.

 

Eerst volgende deadline indienen subsidieaanvragen

De deadline voor het indienen van volledige subsidieaanvragen is woensdag 27 september.

Alleen volledige subsidieaanvragen worden ter besluitvorming aan de stuurgroep voorgelegd. 

 

Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van ‚ā¨ 24.999.

 

Wet- en regelgeving  

RWB voert de opdracht uit conform de volgende wet- en regelgeving:
a. de Awb;
b. de Asv;
c. de Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016, paragraaf 1.